Facebook Twitter Pinterest Google + email tisk

Infectoscab - SPC - kontraindikace

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku permethrin nebo na jiné sloučeniny spadající do skupiny pyrethrinů nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. V případě hypersenzitivity je nutno změnit léčbu na chemicky rozdílné antiskabietikum.Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V případě hypersenzitivity na chryzantémy nebo jinou složku přípravku může být léčba aplikována pouze tehdy, je-li to striktně indikováno. Při použití Infectoscab 5% krému je nutno věnovat péči tomu, aby se krém nedostal do očí nebo aby nepřišel do kontaktu se sliznicemi (například oblast nosofaryngu, oblast genitálu) a do otevřených ran.

Pediatrická populace

S použitím přípravku Infectoscab jsou u dětí ve věku 2 měsíců až 23 měsíců pouze omezené zkušenosti. Proto je v této věkové skupině nutné aplikovat léčbu pod pečlivým lékařským dohledem. Pouze kožní podání!

Tento léčivý přípravek obsahuje cetylstearylalkohol a kyselinu sorbovou, které mohou vyvolat lokální kožní reakce (například kontaktní dermatitidu). Infectoscab je škodlivý pro všechny druhy hmyzu a také pro vodní formy života (ryby, dafnie, řasy). Je nutné vyvarovat se kontaminace akvárií a terárií.

Poznámka

Pomocné látky přípravku (tekutý parafin, bílá vazelína) mohou omezit funkčnost a tím i spolehlivost výrobků z latexu (například kondomů, pesarů) používaných ve stejnou dobu jako léčba krémem.Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny studie posuzující interakce.Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 900 ukončených těhotenství) nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu permethrinu. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu. Podávání přípravku Infectoscab v prvním trimestru těhotenství je vhodné se z preventivních důvodů vyhnout, pokud klinický stav ženy nevyžaduje léčbu přípravkem Infectoscab. Podávání přípravku Infectoscab ve druhém a třetím trimestru těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné.

Kojení

Studie po perorálním podání permethrinu u skotu ukázaly, že se velmi nízké koncentrace permethrinu vylučují do mateřského mléka. Permethrin byl nalezen v mateřském mléce kojících žen, které byly pravděpodobně vystaveny jeho účinkům přes kůži, dýchacími cestami nebo jídlem. Z bezpečnostních důvodů nemají kojící ženy kojit pět dní po použití přípravku Infectoscab.

Fertilita

Nejsou k dispozici klinické údaje o účincích permethrinu na plodnost. Studie na zvířatech neprokázaly relevantní účinky přípravku Infectoscab na plodnost s ohledem na lokální aplikaci.Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

Zdroj: Infectoscab - SPC
Zveřejněno: 27.11.2018SiteMAP