Facebook Twitter Pinterest email tisk

Volně prodejné léky na svrab - infectoscab volně prodejný

Infectoscab volně prodejný

Infectoscab bohužel volně prodejný není a jeho výdej je vázán na lékařský předpis. Je to proto, že Infectoscab obsahuje velmi účinný jed Permethrin, který je při nesprávném použití velmi nebezpečný.

Infectoscab 5% krém je indikován pro léčbu svrabu (vyvolaného Sarcoptes scabiei) u dospělých a dětí starších 2 měsíců.

Nepoužívejte přípravek Infectoscab 5 % krém:Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Infectoscab se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud léčíte kojence, viz bod „Děti ve věku do 23 měsíců“.

Pokud máte alergii na chryzantémy nebo jinou složku přípravku – tento přípravek máte používat pouze po konzultaci se svým lékařem.

Dbejte, aby se krém nedostal do očí nebo do kontaktu se sliznicemi (nosní sliznice, krční sliznice, oblast genitálu – pohlavní ústrojí) nebo do otevřených ran.

Infectoscab je škodlivý pro všechny druhy hmyzu a také pro vodní živočichy, například ryby. Zajistěte, aby se Infectoscab 5% krém nedostal do akvárií a terárií.

Infectoscab obsahuje parafíny. Tyto pomocné látky v krému mohou snížit funkčnost, a tím i spolehlivost výrobků z latexu (například kondomy, pesary) používaných ve stejné době jako léčba krémem.

Infectoscab může zhoršit příznaky astmatu nebo ekzému.Děti ve věku do 23 měsíců

Nepodávejte přípravek novorozencům a kojencům mladším 2 měsíců, pokud vám to nenařídil ošetřující lékař. U kojenců a batolat nejsou s použitím přípravku dostatečné zkušenosti. Léčba dětí ve věku do 23 měsíců se smí provádět pouze pod pečlivým lékařským dohledem.Další léčivé přípravky a přípravek Infectoscab

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které budete používat.Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen používajících permethrin nenaznačují žádné škodlivé účinky. Nicméně z preventivních důvodů nemáte během těhotenství přípravek Infectoscab používat, pokud vám to lékař nedoporučí.

Permethrin, léčivá látka přípravku Infectoscab, se může vylučovat do lidského mateřského mléka. Z bezpečnostních důvodů nemají kojící ženy kojit pět dní po použití přípravku Infectoscab.

Infectoscab obsahuje cetylstearylalkohol a kyselinu sorbovou, které mohou způsobit lokální místní podráždění kůže (například kontaktní dermatitidu).Jak se Infectoscab 5% krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Opatrně naneste tenkou vrstvu krému na kůži

Dospělí a dospívající od 12 let:Novorozenci a kojenci do 2 měsíců věku

K dispozici je pouze omezené množství údajů v této věkové skupině a nelze dát žádné doporučení pro dávkování (viz také bod „Upozornění a opatření“).

Výše uvedené dávkování je pouze orientační. Dávky mohou být upraveny podle potřeb jednotlivých pacientů a podle individuální plochy povrchu těla. Například někteří dospělí vyžadují větší množství krému.Jak a kdy byste měl(a) používat Infectoscab 5% krém

Infectoscab je určen pouze pro kožní podání.

Dbejte, aby se krém nedostal do očí nebo do kontaktu se sliznicemi (nosní sliznice, krční sliznice, oblast genitálu – pohlavní ústrojí) nebo do otevřených ran. Pokud se tak nedopatřením stane, důkladně místo opláchněte vodou. Dospělí mají nanést krém na celý povrch těla včetně krku, dlaní a plosek nohou. Hlava a obličej mohou být vynechány, pokud nebyly svrabem (zákožkou svrabovou) napadeny. Při aplikaci obzvláště pečlivě ošetřete oblasti mezi prsty u rukou a u nohou (rovněž pod nehty), zápěstí, lokty, podpažní jamky, zevní genitál a hýždě.Děti

Dětem je třeba nanést krém stejnoměrně na celé tělo, včetně dlaní a plosek nohou, krku, obličeje, uší a pokožky hlavy. Vynechány mají být partie kolem úst (krém by mohl být olízán) a kolem očí. Zabraňte dětem v olizování krému z rukou. Je-li to nezbytné, oblečte dítěti rukavice. S léčbou kojenců a batolat nejsou žádné odpovídající zkušenosti. Léčba dětí ve věku do 23 měsíců se proto má provádět pod pečlivým lékařským dohledem.Starší osoby

Starší pacienti (nad 65 let) mají nanášet krém stejně jako dospělí, ale navíc je třeba ošetřit obličej, uši a pokožku hlavy. Je třeba dbát na to, aby se krém nedostal do okolí očí.Jak dlouho máte Infectoscab 5% krém používat

Obvykle je jedna aplikace přípravku Infectoscab dostačující. Ponechte krém na kůži nejméně po dobu osmi hodin, například přes noc. Vyvarujte se v této době koupání, sprchování nebo mytí, aby nebyl ohrožen úspěch léčby. Pokud je nutné umytí rukou v průběhu této osmihodinové doby, naneste krém znovu na ruce a zápěstí. Totéž platí, pokud si musíte omýt i jiné části těla (hýždě, zevní genitál). Nejméně po osmi hodinách se osprchujte nebo se umyjte vodou a mýdlem.

Za předpokladu, že léčba probíhá podle těchto pokynů, jednorázová aplikace je k úspěšné léčbě obvykle dostačující. Avšak v případě přetrvávající nebo opakované infekce je třeba léčbu po 14 dnech zopakovat.Na co ještě musíte dbát

Každý, kdo s vámi přišel do kontaktu, zejména rodinní příslušníci a partneři, by měl v co nejkratší době navštívit lékaře, který rozhodne, která z těchto osob by se rovněž měla léčit. V případě, že kontaktované osoby nebudou také okamžitě léčeny, hrozí nebezpečí opětovné infekce svrabem.

Dále byste měl(a):Pokud jste použil(a) více Infectoscab 5% krému, než jste měl(a)

Vzhledem k tomu, že se přípravek nanáší zevně, nemusíte mít obavy z předávkování. Pokud ovšem dojde k náhodnému či úmyslnému požití, měl by být co nejrychleji konzultován lékař, který určí další postup.Pokud jste zapomněl(a) použít Infectoscab 5 % krém

Naneste krém co nejdříve, abyste dohnal(a) zapomenutou aplikaci.Jestliže jste přestal(a) používat Infectoscab 5 % krém

Obvykle je jedna aplikace přípravku Infectoscab dostačující. Pokud vám však váš lékař nařídí opakovanou aplikaci, řiďte se jeho instrukcemi. Jinak by se vaše onemocnění zcela nevyléčilo. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při výskytu závažné přecitlivělosti okamžitě vyhledejte lékaře. V tomto případě nesmíte přípravek Infectoscab již nikdy použít.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): svědění, zarudnutí kůže nebo neobvyklé pocity na kůži (parestézie), jako je mravenčení, svrbění, pálení, stejně jako suchá kůže. Takovéto příznaky však mohou být rovněž následkem samotného onemocnění. Hydratační krémy a olejové koupele jsou doporučovány jako následná léčba pro suchou pokožku. Svědění a kožní vyrážka (posvrabový ekzém) mohou přetrvávat až po dobu čtyř týdnů po ukončení léčby. Důvodem je reakce na usmrcené původce svrabu. Pokud máte po použití přípravku Infectoscab pocit, že nemoc přetrvává, informujte o tom před jeho další aplikací svého lékaře.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): vzácně se objevují bolesti hlavy.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): velmi vzácně byly v souvislosti s používáním přípravku Infectoscab hlášeny kožní léze (exkoriace), záněty vlasových váčků (folikulitida) a snížená kožní pigmentace (vyblednutí).

Citlivé/alergické osoby hlásily potíže s dýcháním v souvislosti s užíváním látek pyrethrinové skupiny.

Není známo: frekvenci výskytu nelze určit z dostupných údajů. Na kůži se může projevit reakce nesnášenlivosti (kontaktní alergie), která se projevuje svěděním, zarudnutím, puchýři nebo kopřivkou (urtikarií). Tyto reakce se mohou projevit i na místech, která nebyla ošetřována. Může se objevit pocit na zvracení (nauzea). Nebyly hlášeny žádné případy zvracení po použití přípravku Infectoscab, ale byly hlášeny ve spojitosti s jinými přípravky obsahujícími permethrin.Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.Jak Infectoscab 5% krém uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a vnější krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené tubě. Infectoscab 5% krém by měl být použit do 12 týdnů od prvního otevření tuby. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.Obsah balení a další informace

Infectoscab 5% krém obsahuje léčivou látku permethrinum. 1 g krému obsahuje 50 mg permethrinu. Pomocnými látkami jsou emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafín, bílá vazelína, kyselina sorbová, čištěná voda.Jak Infectoscab 5% krém vypadá a co obsahuje toto balení

Infectoscab 5% krém je bílý krém měkké konzistence. Infectoscab 5% krém je k dostání v balení 1 x 30 g, 2 x 30 g, 5 x 30 g, 10 x 30 g, 1 x 60 g, 2 x 60 g a 5 x 60 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Infectopharm Arzneimittel GmbH und Consilium GmbH, Heppenheim, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Německo – InfectoPerm 5 % Creme; Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovenská republika, Slovinsko – Infectoscab 5% krém.

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu bez receptu.

Zdroj: Volně prodejné léky na svrab
Zveřejněno: 1.4.2019SiteMAP